กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 


นายยืนยง พุทธวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


นางสาวการะเกศ ไคร้จาย
รองปลัด อบต.แม่อุสุ
 
 


จ่าเอกพิทักษ์ แสงยืน
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นางสาวจีรภา คำปาระ
นักจัดการงานทั่วไป


นายกฤษฎิ์ จ๊ะสุนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอำพร กาวงค์อ้าย
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวปาริฉัตร จำปาทอง
นิติกร


นายเทวัญ วิริยะ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายวีรพงษ์ ลิ้มตระกูล
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย