กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะการวางระบบผังเมือง
 
 

สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของ อปพร.
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนงานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วันสำคัญและประเพณีต่างๆ
 
 

งานสวัสดิการสังคม

งานนันทนาการ

งานการศึกษา

งานสาธารณสุข

งานส่งเสริมอาชีพ
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 

จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
 
 

การพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน